Regulamin

Regulamin Konkursu „Terra Flower Power” – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w  Polsce 2017

 Zasady ogólne
1. Dane organizatora konkursu: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. LUBUSKIE, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. LUBUSKIE, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 6 zdjęć lub 1 filmu prezentującego ukwiecenie z wykorzystaniem produktów firmy Terra Group w przestrzeni publicznej.
6. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez adres e-mail: konkurs@terra-pl.eu lub formularz zgłoszeniowy dostępny na blogu www.inspirowaninatura.pl i stronie www.plebiscyt.inspirowaninatura.pl.
7. Zgłoszenie musi zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko) oraz nazwę miasta.
8. Ze zdobywcą nagrody Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
9. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać adres pocztowy zwycięzcy, na który zostanie przesłana nagroda.
10. Organizator przekaże nagrody autorom nagrodzonych zdjęć za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy.

Słownik pojęć
1. Blog – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem www.inspirowaninatura.pl.
2. Plebiscyt – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem
www.plebiscyt.inspirowaninatura.pl.

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 3.07.2017 r. o godzinie 10:00.
2. Etap nadsyłania zdjęć i filmów kończy się z dniem: 24.07.2017 o godzinie 24:00.
3. Etap głosowania w konkursie zaczyna się z dniem: 01.08.2017 o godzinie 10:00.
4. Główny etap konkursu kończy się z dniem: 21.08.2017 r. o godzinie 24:00.
5. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 22.08.2017 r. o godzinie 10:00.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat.
8. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
9. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „oddaj głos” w galerii uczestnika.
10. Aby oddać ważny głos, należy przepisać kod weryfikacyjny.
11. Nagrodami dla miast w Konkursie są:
•    I miejsce: kaskadowa konstrukcja kwietnikowa H2000 i prezentacja miasta na jednej z kart miejskiego kalendarza Terra na 2018 rok
•    II miejsce: donica miejska Gianto 120 marki nuno’ni
•    III miejsce: bon za zakup z oferty Terra o wartości 1000zł

12.Nagrodami dla autorów zgłoszeń są:
A)  Doniczka ziołowa Brussels Herbs dla  10 uczestników, których prace zostaną wyróżnione przez Organizatora Konkursu w tym:

  • dla 5 autorów zdjęć o największej liczbie oddanych głosów
  • dla 3 autorów  zdjęć z  niestandardowym  ukwieceniem produktów Terra Group
  • dla 2 autorów  najciekawszego zdjęcia typu „selfie” na tle wieży kwiatowej

B) Warzywnik Green Basics ALLin1 Growkit dla autora najciekawszego  filmu z udziałem wież kwiatowych.

C) Każda osoba zgłaszająca uczestnika otrzymuje 5% rabatu na zakupy w sklepie Make it Home (makeithome.pl) a głosująca ma prawo do zniżki w wysokości 10% na zakupy w sklepie Make it Home. Każdy uczestnik, który pozostawi swój adres e-mail, ma prawo do zniżki w wysokości 20%

13. Użytkownik Konkursu może oddać jeden głos na każdego uczestnika raz na dobę w trakcie trwania konkursu. Doba liczona jest od momentu oddania głosu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania sześciu spośród wszystkich nadesłanych z danego adresu mailowego zdjęć (lub jednego filmu) i umieszczenia ich w galerii konkursowej na stronie www.plebisyt.inspirowaniantura.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi zdjęciami w celach marketingowych.
16. Czas oczekiwania na dodanie zdjęć uczestnika do galerii może wynosić maksimum 3 dni.

 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na stronie www.plebiscyt.inpspirowaninatura.pl na platformie WordPress.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
7. Głosowanie w konkursie w sposób inny niż przewidziany w regulaminie jest rozumiane jako pogwałcenie zasad i równoznaczne jest z kolejno:
•    Anulowaniem oddanych w sposób nieuczciwy głosów.
•    Zablokowaniem adresu IP, z którego oddawane są nieuczciwe głosy.
•    Wykluczeniem uczestnika z konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wglądu w głosowanie i anulowania głosów uznanych za oddane w sposób nieuczciwy.
9. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2017 r. i obowiązuje aż do zakończenia Konkursu.

Kliknij, by pobrać regulamin w formacie .pdf

 

 

Skomentuj