Regulamin glosowania Kapituły Konkursu „Terra Flower Power” na Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce 2016

1. Zasady ogólne

 1. Dane organizatora konkursu: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. LUBUSKIE, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski
 2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. LUBUSKIE, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski
 3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Słownik pojęć

 1. Blog – serwis administrowany przez firmę Terra Group, udostępniony pod adresem www.inspirowaninatura.pl.
 2. Kapituła – reprezentanci 3 miast, które zwyciężyły w edycji 2015.

3. Zasady Konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Do udziału w obradach kapituły prawo mają reprezentanci zwycięskich miast z poprzedniej edycji plebiscytu Terra Flower Power.
 3. Do udziału w obradach kapituły wyznaczona zostaje jedna osoba reprezentująca administrację publiczną danego miasta.
 4. Obrady kapituły zaczynają się po głosowaniu Internautów, jednak nie później niż w przeciągu 30 dni i trwają nie więcej niż jeden dzień.
 5. Obrady kapituły odbywają się za pośrednictwem telekonferencji.
 6. Obrady są moderowane przez reprezentanta firmy Terra Group.
 7. Każdy z uczestników głosowania kapituły zostanie poinformowany o terminie obrad w terminie nie krótszym niż siedem dni wcześniej.
 8. Uczestnik obrad może oddać jeden głos w trakcie jednej tury głosowania.
 9. Liczba tur wymagana do wyboru zwycięskiego miasta jest zależna od sposobu głosowania uczestników.
 10. Uczestnik obrad może wskazać na jedno miasto w ciągu całych obrad.
 11. Miasta wybrane podczas tury głosowania automatycznie wybrane zostają do kolejnego głosowania.
 12. Wygrywa miasto, które zostanie wybrane jednomyślnie przez wszystkich uczestników obrad.
 13. Z głosowania wyłączone są miasta, które zwyciężyły podczas głosowania internautów oraz miasta reprezentowane przez uczestników.
 14. Ogłoszenie wyników następuje z dniem następnym o godzinie 10:00 na blogu inspirowaninatura.pl
 15. Nagrody:
 16. Konstrukcja kwietnikowa H1200 oraz prezentacja miasta na jednej z kart miejskiego kalendarza Terra na 2017 rok dla miasta wybranego przez Kapitułę.
 17. Kontakt w sprawie szczegółów przekazania nagrody odbywa się w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.

4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i  zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem wideokonferencji.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i  pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w  opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii, będące podstawą głosowania kapituły, nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2016 r.

kliknij, by pobrać regulamin głosowania kapituły w formacie .pdf

 

Komentuj